The state specialized institutions include: research institutions forensic examinations of the Ministry of Justice of Ukraine; scientific research institutions of forensic examinations, forensic and forensic psychiatric institutions of the Ministry of Health of Ukraine; expert services of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Ministry of Defense of Ukraine, the Security Service of Ukraine and the State Border Service of Ukraine.

 • g. Kyiv, Vozdvizhenskaya str., 2;
 • g. Kyiv, 15 Vladimirskaya Str.,
 • g. Vinnytsia, Vasily Porik St., 8;
 • g. Lutsk, Vinnychenko St., 11;
 • g. Dnepropetrovsk, Korolenko St., 4-a
 • g. Donetsk, ul gorkogo.o, 61;
 • g. Zhitomir, St. Old Boulevard, 18
 • g. Uzhhorod, Griboyedov St., 2;
 • g. Zaporozhye, ul Avaliani, 19-а;
 • g. Poltava, ul Mazepy, 185;
 • g. Kirovograd, October Revolution, 58;
 • g. Lugansk, ul Lunacharskogo.o, 38;
 • g. Lviv, ul Konyushennaya, 24;
 • g. Nikolaev, Akim St., 2-a;
 • g. Odessa, Prokhorovskaya St., 35;
 • g. Poltava, Rybatsky St., 8;
 • g. Exactly, Gagarin St., 39;
 • g. Sumy, Kirov St., 23;
 • g. Ternopol, 11 Valovaya St.
 • g. Kharkiv, Mayakovsky St., 22;
 • g. Kharkiv st. Zolochevskaya, 8a, (Kharkov Scientific Research Institute of Forensic Expertise named after Professor NS Bokarius of the Ministry of Justice of Ukraine)
 • g. Kherson, Kirov St., 14;
 • g. Khmelnitsky, Molodezhnaya str., 12;
 • g. Cherkassy, ​​Pasteurskaya str., 104;
 • g. Chernigov, Stepan Razin St., 19
 • g. Chernivtsi, St. Main, 24; 3 Research and expert forensic centers at the main departments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in transport:
 • Office of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in railway transport, Kiev, 19 Borispolskaya Str.
 • on the road Donetsk, Gornaya str., 4
 • on the Lvov Railway, Lviv, Tallinn Street, 1
 • on the Odessa Railway, Odessa, Serednjofantanska Str., 14
 • on the Southern Railway, Kharkov, Karpovskaya St., 3
 • on South-South Railway, Kiev, Chapaev St. 6
 • on Pridneprovskaya Railway, Dnepropetrovsk, 15 Privok-Zalny St.,

Order a free consultation